Czy Bóg Uzdrawia Dzisiaj?

Słowo Boga Mówi, Że 'TAK' !!!

2 MOJŻESZOWA 15:26 "...Jeżeli pilnie słuchać BĘDZIESZ głosu PANA, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie..."
2 MOJŻESZOWA 23:25 "Służcie PANU, Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją. Oddalę też choroby spośród ciebie".
5 MOJŻESZOWA 7:15 "PAN oddali od ciebie wszelką chorobę..."
PSALM 103:2-3 "Błogosław, duszo moja, PANU i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje".
PSALM 107:20 "Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady".
PRZYPOWIEŚCI 4:20-22 "... zwróć uwagę na moje słowa... bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała".
IZAJASZA 53:5 "Lecz on (Jezus) zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego (całkowitego) zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni".
MATEUSZA 4:23 "I obchodził Jezus całą Galileę... uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu".
MATEUSZA 8:2-3 "I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu".
MATEUSZA 8:16 "A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a On (Jezus) wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli".
MARKA 6:12-13 "A oni poszli i wzywali do upamiętania. I wyganiali wiele demonów, i wielu chorych namaszczali olejem, i uzdrawiali".
ŁUKASZA 10:9 "I uzdrawiajcie w nim chorych, i mówcie do nich: Przybliżyło się do was Królestwo Boże".
JANA 6:2 "A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych".
JANA 14:12-14 "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam (Jezus): Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to".
DZIEJE APOSTOLSKIE 6:8 "A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu".
DZIEJE APOSTOLSKIE 8:5-7 Filip w Samarii. "...Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych..."
DZIEJE APOSTOLSKIE 19:11-12 "Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły".
DZIEJE APOSTOLSKIE 28:8-9 "... Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. A gdy to się stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy, i byli uzdrawiani".
OTO JEST NASZ JEZUS:
HEBRAJCZYKÓW 13:8 "JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ, TEN SAM I NA WIEKI".
JAKUBA 5:14-15 "Choruje kto między wami? ...niech się modlą nad nim... A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie..."
3 JANA 2 "Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja".
WSZYSTKIE TE OBIETNICE SĄ DLA WIERZĄCYCH DZISIAJ !
PRZECZYTAJ O JEDYNYM ZBAWIENIU (KTÓRE ZAWIERA UZDROWIENIE) W SŁOWIE BOŻYM:
MARKA 16:15-20 "I rzekł im (Jezus): Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją... Oni (uczniowie) zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły".
IZAJASZA 53:5 "Lecz on (Jezus) zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni".
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:1-4 "A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu... I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał".
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:37-39 "A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła".
TO ODNOSI SIĘ DO CIEBIE DZIŚ !
ŁUKASZA 6:46 "Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?"
5 MOJŻESZOWA 4:2 "Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań PANA, waszego Boga, które ja wam nakazuję".
PRZYPOWIEŚCI 30:6 "Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę".
KAZNODZIEI 3:14 "Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki: nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć; a Bóg czyni to, aby się go bano".

KAŻDA OSOBA JEST OSTRZEŻONA, BY NIC NIE DODAWAŁA BĄDŹ UJMOWAŁA
Z NAPISANEGO SŁOWA BOŻEGO, BIBLII - BĄDŹ TEGO ŚWIADOM TERAZ!